Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW ONLINE „INTERAKTYWNE FORUM PRZYPADKÓW – RAK PŁUCA”

 • 1 Postanowienia ogólne

Poprzez określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Organizatorem cyklu warsztatów online „Interaktywne Forum Przypadków – Rak Płuca”, (dalej: „Warsztaty”) jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa

Administrator danych osobowych: Firma 90Consulting Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa

Uczestnik: Osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Warsztaty poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej, tj.: iforumrakpluca.pl lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie internetowej Warsztatów.

Potwierdzenie udziału: Komunikat wysyłany przez Organizatora Warsztatów w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz on-line.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach oraz obowiązują wszystkich Uczestników bez wyjątku.

 • 2 Zasady uczestnictwa
 1. Warsztaty „Interaktywne Forum Przypadków – Rak Płuca”, odbywa się wyłącznie w formule online, to jest w formie transmisji wydarzeń objętych programem Warsztatów na przewidzianej do tego stronie internetowej. Wykluczona jest obecność Uczestników w miejscu, z którego transmitowane są wydarzenia Warsztatów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online dostępnego na stronie internetowej Warsztatów lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie internetowej Warsztatów.
 3. Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu otrzyma potwierdzenie poprawnego zgłoszenia udziału w Warsztatach drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.
 4. Uczestnik w chwili zgłoszenia zobowiązany jest do posiadania ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Warsztatów.
 5. Zaproszenie wraz z linkiem i hasłem przesłane będzie do uczestnika min. 2 dni przed terminem rozpoczęcia Warsztatów.
 6. Uczestnik jest zobowiązany zachować dane do logowania wyłącznie dla siebie i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także nakłada obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem
 8. Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc.
 11. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Warsztatami („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika Warsztatów. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w Regulaminie.
 12. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 • Urządzenie mające dostęp do sieci Internet,
 • Dostęp do konta poczty elektronicznej,
 • Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.
 1. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Warsztatów odbywających się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Warsztatach.
 2. Organizator Warsztatów odbywających się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
 • problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
 • niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Uczestnika Warsztatów oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
 • niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w Warsztatach,
 • wady sprzętu komputerowego Uczestnika,
 • brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika oraz parametry techniczne łącza internetowego wykorzystywanego przez Uczestnika,
 • nieprawidłową obsługę strony internetowej przez Uczestnika,
 • inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Warsztatach niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
 • 3 Rezygnacja
 1. Rezygnację z udziału w Warsztatach można zgłosić wyłącznie drogą mailową, na następujący adres: biuro@90consulting.pl
 2. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
 3. Rezygnacja z udziału w Warsztatach zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez e-mail.
 • 4 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatów wobec Organizatora powinny być zgłaszane
  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Warsztatów mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni
  od dnia zakończenia Warsztatów.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 • 5 Ochrona danych osobowych
 1. Administrator Państwa danych osobowych jest firma 90Consulting Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa
 2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym.
 3. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  w postaci marketingu bezpośredniego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów warsztatowych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.
 5. Mają Państwo prawo:
 • wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,
  do odwołania, przełożenia lub zmiany formuły Warsztatów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@90consulting.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Warsztaty online mają charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Warsztatach nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów lub imprez towarzyszących i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Warsztatach.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Warsztatów.